Zpět do obchodu

Registrace

Vysokofrekvenční záření 5G sítí a zdraví

Svět, který známe, je malý. Hvězdáři prokázali, že jde jen o 5% světa, který pozorují oni. Známý svět sestává z elementárních částic, kterým říkáme fermiony, což jsou částice s poločíselným spinem. Fermiony se shlukují do atomových jader a jejich elektronového obalu a energii mezi nimi přenáší bozony, které mají celočíselný spin. V Mendělejevově tabulce je každý prvek označen číslem, které říká, kolik protonů je v jeho jádře. Elektricky neutrální atom má kolem jádra stejný počet elektronů, tolik, kolik je protonů v jádře prvku. Ionizovaný atom přišel o jeden či více elektronů a vykazuje příslušný kladný náboj. V jádře atomu jde o velmi složité vztahy. V chemických vazbách se uplatňují fotony a fyzika chemických vazeb je rovněž složitá. Nelze ji redukovat na tvrzení o párování elektronů.

Chemické vazby vytváří elektrony a ty mají určitou vazebnou energii. Chcete-li elektron z vazby vyšťouchnout, musíte mu dodat více energie než je ta vazebná. V každém prostředí ale najdete volné elektrony. Jejich počet určuje, zda je prostředí kyselé nebo zásadité.

Když budete podle tohoto kritéria posuzovat třeba sítě 5G, použijete Planckův vztah. Podle něj je energie fotonu E = hf, kde h je Planckova konstanta (6,6262 . 10-34) a f je frekvence fotonu. Můžete pracovat i s vlnovou délkou λ fotonu s přepočtem λf = c, kde c je rychlost světla (3 . 108 m/s).

Pro šíření 5G s vlnovou délkou 3mm je frekvence 1011Hz a energie fotonu E = 6,6262 . 10-23J. A to na narušení vazby elektronu nestačí.

Jak je to s teplotou? Protože jde o monochromatická záření, vystačíme si s Wienovým zákonem

λ = b/T b = 2,885 . 10-3 moK K je teplota v Kelvinech

Pro foton s délkou 3mm je T = 0,96 oK, což je skoro absolutní nula.

Když Penzias a Wilson objevili reliktní záření, které je považováno za naprostý důkaz teorie Velkého třesku s teplotou 3,6 oK, přepočet říká, že na svém přijímači naladili fotony s vlnovou délkou 0,8mm. Na svou dobu vcelku nadlidský výkon.

A teď zpátky k realitě.

Může podle předchozích kritérií fungovat mikrovlnka? V ní účinkují fotony s dosti velkou vlnovou délku, tedy s malou energií a teplotou blízkou absolutní nule. Takže nemůže.

Technik to vidí jinak. Ví, že hraje roli počet fotonů n a Planckův vztah přejde na E = nhf. Ví, že se nemá zabývat energií, ale výkonem, což je energie za vteřinu. Ví, že v mikrovlnce vzniká stojaté energetické pole, v některých bodech je tudíž jeho výkon nejvyšší a v jiných nulový. Potrava se tedy musí pohybovat, jinak bude místy spálená a jinde studená.

Ví, že voda se v mikrovlnce nevaří při 100 stupních, ale při sto pěti. Nadbytečná energie je někde schovaná a neví se, kde.

Ví, že mikrovlnka spotřebovává elektřinu a její množství se dá měřit. Ví, že dodaný výkon se mění ve stojatém poli na tepelnou energii a je mu jedno, co na to říká věda, protože to prostě funguje.

Současná věda k tomu opravdu nemá co říct. Já ale mohu.

V mikrovlnce totiž nepůsobí pouze vzruchy pole E, ale také pole T, které se váží v podobě nábojů na hmotu, tedy na fermiony. Tyto náboje se chovají jinak než náboje elektrické. Pro současnou vědu jde o temnou energii. Tyto náboje se v organismu uvolňují zejména při komplikovaných fyziologických pochodech a nepříznivě je ovlivňují. To proto, že nebyly „vyrobeny“ kvalifikovaným postupem.

Vysokofrekvenční pole E reaguje s živým organismem naprosto stejným způsobem. Je prostě škodlivé, ale jeho vztah k vnitřnímu poli T je komplikovaný. Naštěstí je možné s ním odborně pracovat.

V Sovětském svazu byly mikrovlnky zakázané, ale vf pole vyhodíte dveřmi a ono se vrátí oknem v podobě „pokrokové“ elektroniky. První, kdo systematicky varoval před mikrovlnkami a dnes by varoval před mobily, byl Ing. Husárek, dokonce vyšla jeho kniha Proč škodí mikrovlnky.

Volné radikály a 5G sítě nelze ovlivnit žádným přístrojem, ostatně v dnešním prostředí je složek devastujících lidské zdraví více. Existuje postup, jak to napravit, ale je (zatím) nesmírně komplikovaný.

pro Via Energia napsal Ing. Vladislav Trávníček

Zpět do obchodu